Инструкции и формуляри

  1. Инструкции и формуляри

     Заявление за членство

 

     Заявление за ограничена проектантска правоспособност

Изрично трябва да е посочена частта на проекта /при необходимост и раздела/, по която кандидатът желае да проектира. При магистратура след бакалавърска степен по съответната специалност задължително се прилагат копия  и от двете дипломи, заедно с приложенията към тях.

   Заявление за пълна проектантска правоспособност

Списъкът с проектирани обекти, трябва да е разделен по години и заверен с личния подпис и печат на проектанта с ППП по същата специалност, съвместно с който е работил кандидата.

Референцията от проектанта с ППП по специалността на кандидата трябва да е подписана и подпечатана с личния печат на специалиста и допълнена с удостоверението му за ППП, както и с декларацията по-долу.

   Декларация

      Анкетна карта

     Технически контрол

            Технически контрол подновяване

     Замразено членство

     Процедура пожарна безопасност

     Заявление Пожарна безопасност

     Декларация Пожарна безопасност

    Заявление данни регистър

 

Всички заявления се попълват собственоръчно от кандидата.

Всички копия следва да са ясни и четливи, и заверени “Вярно с оригинала” от кандидата.