Членски внос 2021 г
  1. новини
  2. Членски внос 2021 г

Членски внос 2021 г

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че съгласно чл.3.3, т.3 от Устава на КИИП

ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2021 г., в размер на 120 лв. се внася до 20 декември на настоящата (2020) година. Членският внос се дължи от всеки член на КИИП с Пълна проектантска правоспособност (ППП) или с Ограничена проектантска правоспособност (ОПП).

На основание чл.8, ал.2, т.т.1,2 и 3 от Наредба №2 за проектантска правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП, размерът на вноската за поддържане на регистъра за правото да упражняват втора или следваща проектантска правоспособност (ППП или ОПП) е приравнен на членски внос за първата проектантска правоспособност и членовете на КИИП дължат, както следва:

- За втора или следваща проектантска правоспособност, придобита въз основа на една и съща диплома – 120 лв.

- За втора или следваща проектантска правоспособност, придобита въз основа на друга диплома – 120 лв.

Членовете на КИИП, които временно не упражняват придобитата правоспособност („замразена“ правоспособност), заплащат членски внос в размер на 24 лв. Заявления за замразяване на членството се подават до 01.12.2020 г. на имейла на КИИП Бургас kiip_bs@digicom.bg.

Заявление за замразено членство може да изтеглите от http://kiip-burgas.bg/instrukcii-i-formulyari

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос от 21 до 31 декември 2020 г. получават удостоверенията си след 31 януари 2021 г.

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос от 1 яунуари до 31 март 2021 г. подават молба в РК, плащат встъпителна вноска 150 лв. и членски внос 120 лв. за 2021 г., след което си получават удостоверенията.

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос след 1 април 2021 г. кандидатстват в КИИП по общия ред като нови членове.

За нови членове на КИИП встъпителната вноска е в размер на 150 лв.

БАНКОВА СМЕТКА за плащане на членски внос:

УНИКРЕДИТ-БУЛБАНК

BIC:UNCRBGSF

IBAN:BG 49 UNCR 7527 1097565710

При внасяне на членския внос задължително се вписва рег. № и правоспособността.

Фактура /на името на ФЛ/ за внесената сума се издава само по изрично желание, заявено писмено на имейла на КИИП РК Бургас в срок до един ден след направеното плащане.