Нормативна уредба - Външна

  1. Нормативна уредба - Външна

  Становище на МРРБ относно изменение на чл.139, ал.3 от ЗУТ

  Закон за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране

  ЕВРОКОД 9 Проектиране на алуминиеви конструкции.

  БЕТОН

  ЕВРОКОД ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ – Изменение А1

  ЕВРОКОД 1 ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ

  МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

  ЕВРОКОД ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ – Национално приложение (NA)

  Стандартни съкращения

  НАРЕДБА № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове

  НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

  НАРЕДБА № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи

  МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО – ЗАПОВЕД №РД-02-14-485

  ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ

  ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  Закон за кадастъра и имотния регистър

  Закон за електронните съобщения

  Закон за устройство на територията

Приложения, свързани с национални изисквания към Европейската система за проектиране на строителните конструкции на строежите (Еврокодове) 2016

Приложения, свързани с национални изисквания към Европейската система за проектиране на строителните конструкции на строежите (Еврокодове) 2017