Общи събрания професионални секции
  1. новини
  2. Общи събрания професионални секции

Общи събрания професионални секции

Отчетно изборните събрания на професионалните секции при КИИП РК Бургас ще се проведат на:

 

29.01.2024 - секция КСС
29.01.2024 – секция ОВКХ
30.01.2024 - секция МДГ
30.01.2024 - секция ЕАСТ
31.01.2024 – секция ВС
31.01.2024 - секция ТЕХ
02.02.2024 - секция ГПГ
02.02.2024 - секция ТС


Всички ОИС ще се проведат в офиса на КИИП РК Бургас от 17,00 ч.

 

Дневен ред на ОИС:


1. Отчет за дейността на секцията за 2023 г.
2. Обсъждане на представения отчет и предложения за бъдещата работа.
3. Избор на председател на секцията.
4. Избор на делегати за ОИС на  КИИП РК Бургас.

5. Избор на делегати за ОИС на КИИП на 30.03-31.03.2024 г в гр. София.
6. Разни.

В ОИС участват инженерите, заплатили членски внос до 20.12.2023 г.