Каква е нашата мисия?

МИСИЯТА на КИИП е да защитава професионалните права и интереси на своите членове в съответствие с интересите на обществото. В КИИП членуват около 10000 проектанти, от които 8500 – с пълна проектантска правоспособност.

Органите на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране на национално равнище са: Общо събрание, Управителен съвет, Контролен съвет и Комисия по дисциплинарно производство.

КИИП изготвя и представя становища по нормативни актове, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителство.

КИИП изготвя професионален кодекс на инженерите и упражнява контрол по спазването му.

Съдейства за формирането на национална политика за развитието на проектантското дело в България в качеството си на независим партньор на законодателната и изпълнителната власт.

КАК ДА СТАНА ЧЛЕН НА КИИП БУРГАС?

Приемането на членове в КИИП става след писмено заявление по образец до регионалната колегия, в която желае да членува. /заявление образец 1/.

 

Проектантите с пълна проектантска правоспособност, задължително членуват в КИИП - чл. 9 ал. 2 ЗКАИИП /заявление образец 3/.

 

За инженерите-проектанти с ограничена проектантска правоспособност членството в КИИП е доброволно, но подлежат на ежегодна регистрация в КИИП  - чл. 9 ал. 3 ЗКАИИП /заявление образец 2/.