Инструкции и формуляри

  1. Инструкции и формуляри

 Формуляри за регистрация може да попълните на:

https://kiip.bg/formuliari-za-registracia

 

    Заявление данни регистър

     Пълномощно

Всички заявления се попълват собственоръчно от кандидата.

Всички копия следва да са ясни и четливи, и заверени “Вярно с оригинала” от кандидата.