Членски внос 2024 г
  1. новини
  2. Членски внос 2024 г

Членски внос 2024 г

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че съгласно чл.3.3, т.3 от Устава на КИИП ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2024 г., в размер на 150 лв. се внася до 20 декември на настоящата (2023) година.

Членският внос се дължи от всеки член на КИИП с Пълна проектантска правоспособност (ППП) или с Ограничена проектантска правоспособност (ОПП).

На основание чл.8, ал.2, т.т.1,2 и 3 от Наредба №2 за проектантска правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП, размерът на вноската за поддържане на регистъра за правото да упражняват втора или следваща проектантска правоспособност (ППП или ОПП) е приравнен на членски внос за първата проектантска правоспособност и членовете на КИИП дължат, както следва:

- За втора или следваща проектантска правоспособност, придобита въз основа на една и съща диплома – 150 лв.

- За втора или следваща проектантска правоспособност, придобита въз основа на друга диплома – 150 лв.

Членовете на КИИП, които временно не упражняват придобитата правоспособност („замразена“ правоспособност), заплащат членски внос в размер на 30 лв.

Заявления за замразяване на членството се подават на имейла на КИИП Бургас kiip_bs@digicom.bg. Заявление за замразено членство може да изтеглите от http://kiip.bg.

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос от 21 до 31 декември 2023 г. получават удостоверенията си след 31 януари 2024 г.

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос от 1 януари до 31 март 2024 г. подават молба в РК, плащат встъпителна вноска 150 лв. и членски внос 150 лв. за 2024 г., след което си получават удостоверенията.

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос след 1 април 2024г. кандидатстват в КИИП по общия ред като нови членове. За нови членове на КИИП встъпителната вноска е в размер на 150 лв.

БАНКОВА СМЕТКА на РК БУРГАС за плащане на членски внос:

УНИКРЕДИТ-БУЛБАНК

BIC:UNCRBGSF

IBAN:BG 49 UNCR 7527 1097565710

При внасяне на членския внос задължително се вписва рег. № и правоспособността.

Фактура /на името на ФЛ/ за внесената сума се издава само по изрично желание, заявено писмено на имейла на КИИП РК Бургас в срок до един ден след направеното плащане.